Margareta Ivarsson

Marknadslyftet ett ovanligt lyckat företagsutvecklingsprojekt!

Marknadslyftet är ett EU-finansierat projekt där västsvenska företag har fått konkret och långsiktig hjälp att utvecklas genom stöd av noga utvalda experter. Inriktningen är mot både marknadsutveckling och mindset – alltså hur företaget och dess medarbetare uppfattar sig själva.

Jag har haft den stora förmånen att vara med på hela projektresan sedan starten 2016 i rollen som projektstrateg och har arbetat med upphandling, kvalitetssäkring, utvärdering, lärande och långsiktig hållbarhet. Under hela processen har vi stämt av vår kvalitetssäkring genom kontakt med forskare.

Nu är den ursprungliga delen av projektet slut och vi kan presentera Marknadslyftet Magasin, där forskare, utvärderare och företag berättar om framgångsfaktorerna bakom lyckad företagsutveckling.

Marknadslyftet Magasin

 

Framgångsfaktorer för utvecklingsprojekt riktade till små- och medelstora företag

Vi har utarbetat en flexibel och evidensbaserad processmetod baserat på vad forskningen menar är framgångsfaktorer för målgruppen små- och medelstora företag. I utvärderingen som gjordes av WSP (tidigare Kontigo) har en rad framgångsfaktorer för företagsutvecklingsinsatser identifierats. Dessa faktorer är allmängiltiga och kan med fördel översättas till andra liknande projekt i framtiden:

1. Utgå från forskning. Marknadslyftet har haft en forskningsbaserad utgångspunkt som legat till grund för allt från företagsurval till viktiga parametrar för förändring. 


2. T
fram en noggrann kravspecifikation. Skriv en noggrann kravspecifikation för att skapa en tydlig bild av uppdraget. 


3. Tillsätt erfarna projektledare. 
Den erfarenhet av nätverksbyggande, processledning och utvecklingsprojekt som fanns hos projektägaren och i projektledningen har varit en av Marknadslyftets största tillgångar. 


4. Tillsätt flera projektledare. 
Genom att fördela projektledarskapet på flera personer ges möjlighet till specialisering utifrån olika kompetensprofiler samt ökad effektivitet. 


5. L
är känna målgruppen. Lär känna din målgrupp väl och sträva eft att förstå deras verklighet och utmaningar. 


6. Välj konsulter med omsorg. 
Våga upphandla dyrare kompetenser med bredare erfarenheter. Marknadslyftets projektledning har haft mod att upphandla konsulter utanför regionen som låg på en högre kostnadsnivå. 


7. Ge konsulterna feedback och coachning. 
Projektledningen har haft en tydlig strategi och ett tydligt arbetssätt när det gäller att arbeta med konsulterna vilket lett till en kontinuerlig  målgruppsanpassning och lyhördhet. 


8. Arbeta med mindset. 
Arbeta med två förändringsarbeten – mindset och affärsutveckling. Inom Marknadslyftet har man fokuserat på att förändra mindset hos företagen med stöd av den modell som en av huvudkonsulterna introducerade och som varit mycket viktig i arbetet. 


9. Hjälp deltagarna att genomföra sina handlingsplaner. 
Något som är unikt med Marknadslyftet är att deltagande företag inte bara fick hjälp med att ta fram en strategi – utan även konkret hjälp av experterna att genomföra sina handlingsplaner. 


10. Skapa modeller utifrån företagens förutsättningar. 
Eftersom bolagen ofta har ont om tid för att arbeta med förändringar i projekt likt Marknadslyftet behöver intermediären (den organisation som driver projektet och som fungerar som spindeln i nätet) ta fram modeller som företagen kan arbeta snabbt och komprimerat med. 


11. Arbeta med aktivt ägarskap, samverkan och lärande. 
Utifrån ett företagsfrämjarperspektiv har projektet en bakgrund i det ständiga lärandet och en tydlig ambition att skapa lärande internt för en spin-off-effekt. 

 

Marknadslyftets projektgrupp. Från vänster:

Sten Liljedahl, Birgitta Lennermo, Katarina Alvén och Margareta Ivarsson

Mer om Marknadslyftet

Helnöjda företag tack vare EU-pengar

Konferensbidraget Från forskning till praktik: Innovationsdrivande samverkan i mötet mellan näringsliv, lärosäten och offentlig sektor.

Beröm från projektutvärderaren

Marknadslyftet ägs av IUC Halland, samverkar med TEK Kompetens och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget