Margareta Ivarsson

Ledningsgruppsutveckling

Utbildning i workshopform som kan genomföras från 3 timmar upp till 2 dagar. 

Bakgrund 

Varje ledningsgrupp behöver, baserat på uppdraget, identifiera och bli överens om vilken roll man har samt vilka gruppens viktigaste uppgifter är. Huvuduppgiften för ledningsgruppen är att med utgångspunkt från uppdraget se vad som är bäst för och gynnar hela verksamheten på kort och lång sikt. Detta förutsätter en balans mellan ansvaret för helheten och ett ansvar för särintressen, det vill säga enskilda funktioners/delars intressen. Det krävs dessutom en balans mellan olika fokus och perspektiv.

Två viktiga perspektiv är struktur och process. Struktur handlar om ordning och reda: hur ofta, hur länge, hur agendan ser ut, beredning av frågor, protokoll/minnesanteckningar. Process fokuserar på balanserade och utvecklande relationer: hur medlemmarna bemöter varandra, hur beslutsprocesser sker, vem har mest inflytande, har alla möjlighet att framföra synpunkter, stämning och så vidare.

Målgrupp

Befintlig eller ny ledningsgrupp inom en organisation

Syfte

Att göra ledningsgruppen bättre rustad att styra verksamheten mot hållbara resultat och effekter.

a) ge teoretisk kunskap och praktiska exempel

b) erbjuda ett handlett öppet erfarenhets-utbyte mellan deltagarna

 

Exempel på innehåll

Ledningsgrupp: definition, roll och uppgifter

Styrdokument

Individ-grupp-organisation
Framgångsfaktorer

Arbetsformer, t ex. vilka frågor, vilka forum, arbete mellan mötena, strategiskt/operativt
Chef och medlem i ledningsgrupp

Kollektiv intelligens

Kommunikation

Mötesmetoder

Acceptabelt ledarbeteende på 2000-talet

med mera

 

Mål 

Efter utbildningen ska deltagarna ha kunskap om framgångsfaktorer och fallgropar för ledningsgruppsarbetet. Deltagarna ska ha en tydligare bild av ledningsgruppens strategiska uppdrag och de ska ha ökat sin förståelse för det ansvar de har som deltagare i en ledningsgrupp. Deltagarna ska också ha fått möjlighet att tillsammans diskutera konkreta och aktuella frågor inom den egna organisationen.

Litteraturtips 

Ledningsgruppen av Otto Granberg och Harry Wallenholm, Studentlitteratur 2012

Uppdaterad 2020-03-25

Jag sparar inga kakor

Denna webbplats använder endast funktionella cookies för att visa sidan på bästa sätt för användarna. Ingen statistik samlas in, varken för analys eller i marknadsföringssyfte. Webbplatsens host är Sajtbolaget